ورود به کانال تلگرام عضویت

آیس رمان http://iceroman.ir/wp-content/uploads/2019/07/love-novel-1446042-1222951.png

دانلود رمان ,دانلود رمان جدید عاشقانه,رمان

دانلود رمان شاه شطرنج با لینک مستقیم

Download Roman Shahe Shatranj – PDF

دانلود رایگان رمان با لینک مستقیم و فرمت های pdf,apk,epub,jar برای کامپیوتر و گوشی های اندروید و آیفون

دانلود رمان شاه شطرنج

——–| ارائه شده توسط وبسایت آیس رمان |—–—

.:: دانلود رمان شاه شطرنج ::.

   نام رمان : شاه شطرنج

نویسنده : P*E*G*A*H

موضوع : عاشقانه / اجتماعی

 فرمت : پی دی اف

 تعداد صفحات : ۵۶۰

 خلاصه و قسمتی از رمان :

گیرم که باخته ام اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه بازی بیرونم بیندازد  شوخی که نیست من شاه شطرنجم تخریب می کنم آنچه را که نمی توانم باب میلم بسازم آرزو طلب نمیکنم، آرزو میسازم لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر میکنی من همانی ام که حتی فکرش را هم نمی توانی بکنی زانو نمی زنم حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قد من باشد زانو نمی زنم حتی اگر تمام مردم دنیا روی زانوهایشان راه بروند

جهت مشاهده و دانلود رمان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دانلود رمان شاه شطرنج

قسمتی از رمان :

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ور، ﺳﻔﯿﺪ آن ور .اﻧﮕﺸﺘﻢ را روي ﺳﺮ وزﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارم و ﻟﻤﺴﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. -ﺷﻄﺮﻧﺞ ﯾﻪ ﺑﺎزي دو ﻧﻔﺮه ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ، ﯾﻪ ﮔﺮوه ﻣﻬﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه داره. ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ را ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻢ. -در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﺪن، ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ اول رو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ده و ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﯿﺎه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزي رو اداﻣﻪ ﻣﯽ دن. . ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻢh و aرخ ﻫﺎ را در ﺳﺘﻮن -ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺰده ﺗﺎ ﻣﻬﺮه داره .ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎز، دو ﺗﺎ رخ، دو ﺗﺎ اﺳﺐ، دو ﺗﺎ ﻓﯿﻞ، ﯾﻪ وزﯾﺮ و ﯾﮏ ﺷﺎه! وزﯾﺮ را ﻫﻢ ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. -ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎز، اﺳﺐ و ﻓﯿﻞ، ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﮐﻢ ارزش و ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺎه، وزﯾﺮ و رخ، ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ارزش ﻣﯽ ﮔﻦ. ﺷﺎه را ﺑﺮﻣﯽ دارم و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ. -ﮐﯿﺶ؛ وﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮه ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در راﺳﺘﺎي ﺷﺎه ﺗﻮ  اوﻧﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ. ﭼﺸﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ زﻧﻢ. -ﻣﺎت؛ وﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﮐﯿﺶ ﻣﯿﺸﻪ و راه ﻓﺮار ﻧﺪاره! ﺷﺎه ﺳﻔﯿﺪ را روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارم .ﺑﺎدﮔﯿﺮم را روي ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ و ﮐﻼﻫﺶ را روي ﺳﺮم ﻣﯽ ﮐﺸﻢ .ﮐﻮﻟﯽ ام را روي دوش ﻣﯽ اﻧﺪازم و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روم .اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺷﺎه ﺳﯿﺎه ﺷﻄﺮﻧﺠﻢ .ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺮﯾﻒ !ﺷﺎﻫﻢ؛ ﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﯿﺶ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﺎت، ﻫﺮﮔﺰ! اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﺳﺮم را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .آﺳﻤﺎنِ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺎه، ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﺮاي ﻏﺮﯾﺪن و ﺑﺎرش اﺳﺖ !ﮐﺎﭘﺸﻨﻢ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ دور ﺧﻮدم ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻢ و ﺳﺮم را ﺗﺎ ﭼﺎﻧﻪ ﺗﻮي ﮔﺮدن ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮم .دوﺑﺎره ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻢ .ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺮﯾﻒ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ .ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎت ﻧﻪ !ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰم، ﺑﺎز ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻢ، ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻮم اﻣﺎ ﻣﺎت ﻧﻪ !ﻧﻪ، ﻧﻪ، ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻣﺴﺎوي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﺑﺎزي ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ! دوﺑﺎره از ﻧﻮ !ﺷﺎه ﺳﯿﺎه رو ﺑﻪ روي ﺷﺎه ﺳﻔﯿﺪ .وزﯾﺮ دارد .وزﯾﺮ ﻧﺪارم .رخ دارد .رخ ﻧﺪارم .ﺳﺮﺑﺎز دارد .ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺪارم .ﻓﯿﻞ دارد .ﻓﯿﻞ ﻧﺪارم! ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻢ و زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ: ـ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺳﻼح و ﺗﻮ ﻗﺪ ﯾﻪ ﻟﺸﮑﺮي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *